Unidirectional Lasing from Mirror-Coupled Dielectric Lattices

Nano Letters 24, 3378–3385 (2024)
Guanyue Zhao, Xinyu Gao, Yufeng Zhou, Mengyuan Song, Yixuan Du, Zhuang Li, Jun Guan*, Yangjian Cai*, and Xianyu Ao*

Publication
Nano Letters 2024