Plasmon Nanolasing with Aluminum Nanoparticle Arrays

Journal of the Optical Society of America B 36, E104-E111 (2019)
Ran Li, Danqing Wang, Jun Guan, Weijia Wang, Xianyu Ao, George C. Schatz, Richard Schaller, and Teri W. Odom*

Publication
Journal of the Optical Society of America B 2019