Multimode Vortex Lasing from Dye–TiO2 Lattices via Bound States in the Continuum

ACS Photonics 10, 437–446 (2023)
Zhenshan Zhai, Zhuang Li, Yixuan Du, Xin Gan, Linye He, Xiaotian Zhang, Yufeng Zhou, Jun Guan, Yangjian Cai, Xianyu Ao*

Publication
ACS Photonics 2023