Engineering Symmetry-Breaking Nanocrescent Arrays for Nanolasing

Advanced Functional Materials 29, 1904157 (2019)
Yuanhai Lin, Danqing Wang, Jingtian Hu, Jianxi Liu, Weijia Wang, Jun Guan, Richard D. Schaller, Teri W. Odom*

Publication
Advanced Functional Materials 2019